Hội sản phẩm nông nghiệp sạch TP.HCM tham gia hội nghị kết nối các ngân hàng giữa tỉnh Trà Vinh với các tỉnh phía nam năm 2019

70